تــأمین مالی 3.7 میلیاد تومان برای یک پروژه فناوری توسط مجموعه سپنتا

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی عام سپنتا فناوران اسپادانا، مدیرعامل این شرکت گفت: بنابر نیاز اکو­سیستم تولید فناوری، مجموعه سپنتا واحدی را برای ارزیابی پروژه­های فناورانه برای تأمین مالی جمعی به عنوان «سامانه سپنتا کراد» ایجاد کرد. و برای این پروژه 2 میلیارد تومان از مشتری نهایی دریافت شده بود و مبلغ باقیمانده 3.7 میلیارد تومان از طریق سامانه سپنتا کراد تأمین شد.